tekst alternatywny
tekst alternatywny
Regulamin Samorządu Uczniowskiego – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej
Regulamin Samorządu Uczniowskiego2018-11-19T11:58:42+01:00

REGULAMIN

Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach

Podstawa prawna:

1) art. 85 ustawy prawo oświatowe z dnia 16 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 59)

 • 1

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1
 2. Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1
 3. Przewodniczący Szkoły należy przez to rozumieć Przewodniczący Zarządu Samorządu Uczniowskiego
 • 2

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 • 3

 1.Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz

Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1. a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi

wymaganiami;

 1. b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 2. c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 3. d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 4. e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły;
 5. f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 
 • 4

 Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 1. a) Rada Samorządu Uczniowskiego;
 2. b) Zarząd Samorządu Uczniowskiego, podzielony na sekcje odpowiadające poszczególnym poziomom klas.
 3. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1
 • 5

 W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą wszyscy przewodniczący rad klasowych.

 1. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa do końca roku szkolnego.
 2. Decyzje na zebraniach Rady Samorządu Uczniowskiego podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek przegłosowany przez członków, głosowanie odbywa się w trybie tajnym. Obrady prowadzi przewodniczący wybrany na zebraniu w głosowaniu jawnym.
 3. Do zadań Rady Samorządu Uczniowskiego należy:
 4. a) ustalenie terminu przeprowadzenia wyborów Zarządu Samorządu Uczniowskiego, który powinien przypadać nie później niż 30 września;
 5. b) wybór 5 osobowej komisji wyborczej;
 6. c) podanie do wiadomości uczniów ustalonego terminu przeprowadzenia wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego;
 7. d) opracowanie projektu regulaminu i przyjmowanie wniosków dotyczących zmian w regulaminie
 • 6
 1. 1. Nie później niż do 15 września, w każdej klasie uczniowie wybierają przewodniczącego, zastępcę i sekretarza, którzy tworzą trzyosobową radę klasową.
 2. Rady klasowe wybierane są w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim i powszechnym. Z przeprowadzonych w klasie wyborów sporządza się protokół, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
 3. Rada klasowa reprezentuje uczniów danego oddziału przed organami Samorządu Uczniowskiego.
 • 7
 1. Wybory do rady klasowej przeprowadza się w następujący sposób
 2. a) uczeń wyznaczony przez nauczyciela zapisuje na tablicy imiona i nazwiska kandydatów do Rady Klasowej.
 3. b) karty do głosowania z nazwiskami kandydatów (wpisane w kolejności alfabetycznej) przygotowuje trzyosobowa komisja skrutacyjna wybrana przez uczniów w głosowaniu jawnym.
 4. c) komisja skrutacyjna rozdaje wszystkim obecnym uczniom po jednej karcie do głosowania na przewodniczącego klasy i kartę na zastępcę przewodniczącego i sekretarza klasy informując o zasadach wyborczych.
 5. d) głos jest ważny, kiedy uczeń zaznaczy nazwisko kandydata przez postawienie krzyżyka przy nazwisku. Głos jest nieważny, gdy nie zaznaczono żadnego kandydata lub więcej niż dwa nazwiska.
 6. e) pierwsze głosowanie przeprowadza się na przewodniczącego klasy. Drugie głosowanie na zastępcę przewodniczącego i sekretarza klasy.
 7. f) po głosowaniu komisja oblicza głosy.
 8. g) jeżeli dwóch lub trzech uczniów uzyskało tę samą liczbę głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie.
 9. Przewodniczącym klasy oraz członkiem Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje ten uczeń, który uzyskał największą liczbę głosów, zastępcą przewodniczącego i sekretarzem klasy zostają uczniowie którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 10. Skład Rady Klasowej wpisuje się do dziennika klasowego.
 11. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Klasowej.
 • 8
 1. 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego składa się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i 6 członków wybieranych przez wszystkich uczniów.
 2. Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa:
 3. a) rok szkolny
 4. b) rezygnacji z pełnionej funkcji
 5. c) odwołania na podstawie regulaminu.

 

 1. Zadania Zarządu Samorządu :
 2. a) opracowanie planu pracy Samorządu;
 3. b) kierowanie bieżącą pracą Samorządu;
 4. c) reprezentowanie Samorządu wobec organów szkolnych oraz instytucji i organizacji pozaszkolnych;
 5. d) współpraca z Radą Samorządu Uczniowskiego;
 6. e) prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego;
 7. f) Zarząd może zwołać posiedzenie Rady Samorządu Uczniowskiego.
 8. Zebrania Zarządu zwołuje Przewodniczący Zarządu .
 9. Zarząd samorządu może zbierać opinie uczniów poprzez ankietowanie lub referendum.
 10. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku, gdy głosowanie nie jest rozstrzygające, decyduje głos Przewodniczącego.
 • 9.
 1. Zarząd Samorządu wybierany jest przez uczniów w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych.

2 . W wyborach do Zarządu Samorządu Uczniowskiego biorą udział wszyscy uczniowie szkoły. Wybory odbywają się we wrześniu każdego roku szkolnego. W wyborach do Zarządu Samorządu Uczniowskiego głosuje się osobiście.

 • 10
 1. 1. Wybory przeprowadza pięcioosobowa komisja wyborcza, wybrana przez Radę Samorządu Uczniowskiego.
 2. W skład komisji wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca do Zarządu Samorządu.
 3. Członkowie komisji wyborczej nie mogą prowadzić kampanii wyborczej na rzecz poszczególnych kandydatów.
 • 11

Do zadań komisji wyborczej należy:

1) przyjęcie kandydatur;

2) przygotowanie wyborów ( listy wyborców, lokalu wyborczego, urny do głosowania);

3) przygotowanie kart do głosowania na Przewodniczącego Zarządu Samorządu i członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

4) przeprowadzenie wyborów;

5) obliczenie głosów;

6) sporządzenie protokołu (wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do regulaminu Samorządu Uczniowskiego);

7) ogłoszenie wyników.

 • 12

Wyborów do Zarządu Samorządu dokonuje się w następujący sposób:

 1. Do Zarządu Samorządu Uczniowskiego może kandydować każdy uczeń szkoły, którego kandydatura zostanie potwierdzona zgodą wychowawcy klasy. Kandydatury powinny być zgłoszone do komisji wyborczej na 7 dni przed ustalonym terminem wyborów.
 2. 2. Kandydujący prowadzą kampanię wyborczą od momentu zgłoszenia kandydatury w komisji wyborczej do dnia poprzedzającego wybory. Kampania wyborcza odbywa się na terenie szkoły, bez zakłócania przebiegu zajęć dydaktycznych w porozumieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego.
 • 13
 1. Przed rozpoczęciem głosowania Komisja Wyborcza sprawdza czy urna jest pusta, po czym zamyka się urnę, a następnie opieczętowuje ją. Od chwili opieczętowania do końca głosowania, urny wyborczej nie wolno otwierać.
 2. Głosowanie odbywa się na terenie szkoły w ciągu jednego dnia między godziną 8.00 a 13.00.
 3. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszczone są w kolejności alfabetycznej.
 4. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca otrzymuje od komisji kartę do głosowania opatrzone podłużną pieczęcią szkoły. Otrzymanie karty do głosowania wyborca potwierdza własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce na liście wyborców.
 5. Po otrzymaniu kart wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania.
 6. Głosowania dokonuje się przez postawienie 1 krzyżyka przy nazwisku danego kandydata na karcie do głosowania i wrzucenie karty wyborczej do urny w taki sposób, aby strona zadrukowana była niewidoczna.
 7. W miejscu, w którym odbywa się głosowanie zabronione są wszelkie formy agitacji.
 8. Wyniki wyborów ogłaszane są na terenie szkoły, nie później niż 3 dni po przeprowadzonych wyborach.
 9. Uczniowie mogą wnieść zastrzeżenia do przebiegu wyborów w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników.
 10. Komisja wyborcza rozpatruje zastrzeżenia w ciągu 3 dni roboczych.
 11. Nie później niż 5 dni roboczych po przeprowadzonych wyborach komisja wyborcza ogłasza ostateczne wyniki wyborów.
 12. Po upływie 7 dni roboczych od ogłoszenia ostatecznych wyników wyborów karty do głosowania oraz listy wyborcze są niszczone.
 • 14
 1. Przewodniczącym Zarządu Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, a kolejne funkcje przyznawane są według ilości zdobytych głosów
 2. Jeżeli dwóch kandydatów otrzymało równą najwyższą ilość głosów, odbywa się druga tura wyborów, w której uczniowie oddają głos na jednego z dwóch kandydatów. Kandydat, który w drugiej turze otrzymał największą liczbę głosów, obejmuje funkcję.
 • 15
 1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:

1) regulamin samorządu;

2) protokoły zebrań Zarządu i Rady;

3) roczne plany pracy

 • 16

1.Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybierają wszyscy uczniowie, zwykłą większością głosów w głosowaniu powszechnym, równym, tajnym i bezpośrednim. Jego kadencja trwa :

 1. a) jeden rok
 2. b) do odwołania przez Zarząd Samorządu na wniosek członków Zarządu, dyrektora szkoły lub innych osób.
 3. Kandydatem na Opiekuna Rady Samorządu Uczniowskiego może być wyłącznie

nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach

3.W przypadku braku kandydata na stanowisko Opiekuna Rady Samorządu

Uczniowskiego, decyzje podejmuje dyrektor w porozumieniu z Radą Samorządu

Uczniowskiego.

 • 17

1.Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

1) doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską;

2) może pośredniczyć w rozstrzyganiu konfliktów;

3) czuwa nad zapewnieniem tajności głosowania oraz nad utrzymaniem porządku i spokoju w czasie głosowania.

 1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Samorządu Uczniowskiego i Zarządu.
 • 18

Opiekun Samorządu jest zobowiązany raz w roku składać sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego.

 • 19

 Uczniowie mogą wnosić propozycje zmian ,poprawek w regulaminie do Rady Samorządu Uczniowskiego. Rada Samorządu Uczniowskiego rozpatruje, akceptuje lub odrzuca propozycje zmian. Następnie Samorząd Uczniowski przeprowadza głosowanie zmian -poprawek w regulaminie.

 • 20.

Zasady odwoływania Władz Rady Samorządu Uczniowskiego:

 1. By odwołać poszczególnych członków Władz Rady Samorządu Uczniowskiego

należy złożyć wniosek do Opiekuna Rady Samorządu Uczniowskiego o poddanie

pod głosowanie na posiedzeniu Rady Samorządu Uczniowskiego wniosku o

odwołanie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego, lub/i innych członków

 1. 2. We wniosku do opiekuna musi znaleźć się uzasadniony powód chęci podanie którejś z

osób do dymisji;

 1. Jeżeli Opiekun Rady Samorządu Uczniowskiego uzna powód za nieuzasadniony ma

obowiązek wstrzymać głosowanie na posiedzeniu rady, zaś jeśli uzna powód za

uzasadniony ma obowiązek zarządzić głosowanie w sprawie, poprzedzone

dyskusją;

 1. By któryś członek Władz Rady Samorządu Uczniowskiego został zdymisjonowany

w głosowaniu wniosek o jego odwołanie musi poprzeć ponad 2/3 głosujących w

obecności powyżej połowy uprawnionych do głosowania. W głosowaniu nie może

brać udziału osoba odwoływana.

 • 21

Postępowanie w razie rezygnacji lub odwołania któregoś z członków Władz Rady

Samorządu Uczniowskiego z pełnionej funkcji

 1. W przypadku złożenia rezygnacji lub zdymisjonowania Przewodniczącego lub

Zastępcy Przewodniczącego, Rada Samorządu Uczniowskiego zarządza wybory

lub sama wybiera p.o. Przewodniczącego lub p.o. Zastępcy Przewodniczącego.

 1. Ewentualne wybory przebiegają zgodnie z normalnymi procedurami.
 • 22

Postanowienia końcowe

 1. Propozycje niektórych zmian do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego mogą zgłaszać

wszyscy uczniowie szkoły poprzez dostarczenie ich w formie pisemnej członkom Rady

Samorządu Uczniowskiego, bądź jej opiekunowi.

 1. Zmiany w treści niniejszego Regulaminu uchwala Rada Samorządu Uczniowskiego.
 2. Zmiana Regulaminu Samorządu Uczniowskiego wymaga większości 2/3 głosów w

obecności powyżej połowy uprawnionych do głosowania.

 1. W ramach Samorządu Uczniowskiego działa tzw. Mały Samorząd ( klasy 0-III), który wdraża się w podstawy samorządności i uczestniczy ( na miarę swoich możliwości) w realizacji planu pracy SU ( akcje samorządowe, charytatywne, imprezy okolicznościowe itp.)

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie decyzje podejmuje Zarząd, kierując się przepisami prawa oraz powszechnie obowiązującymi normami zwyczajowymi.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

——————————————————————–//———————————————————————–

 

 

 

Załącznik nr 1 -protokół z wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego i Rady Klasowej

w Szkole Podstawowa nr 1 w Łomiankach

Komisja skrutacyjna w składzie:

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

Przeprowadziła głosowanie tajne, powszechne i równe w dniu ……………………. roku wśród uczniów z oddziału………….. Głosowało…………….. uczniów.

Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

……………..…………………………………………….

Przedstawicielem i przewodniczącym rady klasowej , wybranym przez zebranie uczniów oddziału ………………………………… do Rady Samorządu Uczniowskiego został/a

………………………………………………………

Kandydaci na zastępcę przewodniczącego i sekretarza otrzymali następującą liczbę głosów

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

……………..…………………………………………….

..………………………………………………………….

…………………………………………………………..

zastępcą przewodniczącego został/a ………………………………………

sekretarzem klasy został/a ……………………………………………….

………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

(podpisy członków komisji skrutacyjnej)

Załącznik nr 2 -protokół z wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowa nr 1 w Łomiankach

Komisja wyborcza w składzie:

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Komisja wyborcza przeprowadziła głosowanie tajne, powszechne i równe w dniu …… roku wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach

Głosowało…………..uczniów.

Głosów ważnych …………… głosów nieważnych ……………….

Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Przewodniczącym Zarządu Samorządu Uczniowskiego został/a- ___________________

Wybory na Zastępcę, Sekretarza i Członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Głosów ważnych …………… głosów nieważnych …………….

Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Zastępcą Przewodniczącego Zarządu Samorządu Uczniowskiego został/a -_____________________

Sekretarzem Zarządu Samorządu Uczniowskiego został/a – ___________________________

Członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego – _________________________________ Imię i nazwisko podpisy członków komisji wyborczej
1
2
3
4
5
6
7

 

Skip to content