tekst alternatywny
tekst alternatywny
RODO – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej
RODO2021-02-17T13:12:08+01:00

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych.osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod numerem tel. tel. 22 7686317, e-mail: rodoanka@gmail.com

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem

3. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom  umożliwiającym  prawidłowe  zarządzanie  SP   1   Łomianki oraz pozwalające na  realizację  zadań  ustawowych.  Dane  powierzane  i  przechowywane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Wszelkie dane osobowe przetwarzane na potrzeby SP 1 Łomianki przechowywane  będą  na czas wskazany w przepisach prawa. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wydanej zgody – do momentu cofnięcia zgody bądź upływu czasu na jaki została udzielona.

5. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. W przypadku danych osobowych, które są wymogiem ustawowym ich podanie jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, w przypadku danych osobowych, które podawane są dobrowolnie, ich przetwarzanie następuje na podstawie Państwa zgody, jednakże odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości zajęcia się Państwa sprawą.

Skip to content